Henkilöarviointi

Henkilö­arvioinnin avulla tuotetaan asiakkaalle luotettavasti kerät­tyä informaatiota, joka edistää päätök­sentekoa ja vähentää jokaiseen rekrytointiin liittyvää riskiä.

Organisaation strategia, tavoitteet ja arvot heijastuvat ihmiskuvaan ja ne luovat kehykset ­arvioin­nille. Tehtävän­kuvaus jokapäiväisen työn tasolla on ensiarvoisen tärkeää, jotta arviointi voidaan kohdentaa olennaisiin seikkoihin. Menetelmä­valinnat ja arvioinnin painopisteen asettelu ovat sidoksissa tehtävän­kuvaan.

Henkilöarvioinnin tarkoituksena on edistää asiakas­organisaation toimintaa ja tähdätä ehdokkaan kannalta työ­tyytyväi­syyteen ja hyvään motivaatioon tulevai­suudessa.

Rekrytointipalvelu

Ilmoitukseen perustuva julkinen haku­projekti

Avustamme asiakas­organisaa­tiota koko rekry­tointi­prosessin ajan – siitä lähtien, kun on päätetty käyn­nistää haku aina siihen asti, kun valintapäätös on tehty.

Rekrytointi­projektia määrittävät ja suuntaavat vaiheet toteutetaan tiiviissä yhteis­työssä asiakas­organisaation edustajan kanssa. Ehdokkaiden haastattelun sekä finaaliin valikoi­tuneiden ehdokkaiden henkilöarviointien jälkeen asiakasyrityksen edustaja pääsee haasta­ttelemaan kärkijoukkoa ja tekemään lopullista valinta­päätöstä.